Boek over band met de Heilige Gerardus

In de ochtend van de achtste oktober 1906 kijkt pastoor
Wijtker in zijn pastorie in Ter Apel de beeltenis van Gerardus. HJj spreekt een
schietgebedje uit en komt op de gedachte om mensen bij elkaar to brengen en in
processie op to trekken naar Barger Oosterveld. Het was een zinvolIe manier de
verjaardag van de Hei hge te vieren. Pastoor Wijncer brengt zijn gedachten ter
kennis van zijn eerwaarde collega’s in de buurt’ Lubbers, Weninck en Vincken
Het feest zou volgens de kalender op 16 oktober plaats moeten vinden. Dat was
Op dinsdag en dat kwam de geestelijken beter uit,

‘s Zondags zette pastoor Wijtker zijn plannen op de
preekstoel uiteen. Spontaan meldden zich 25 personen aan, In zijn brief aan
pastoor Lubbers in Barger Oosterveld deelde hij mede graag met klokgelui te
worden ontvangen om het geheel een feestelijk karakter te geven, Hlj vroeg wei
om al ruchtbaarheid te zijn en her vooral processie te noemen om problemen met
het Aartsbisdom Utrecht te vermiJden.

In de vroege ochtend van (ie zestiende oktober moetten de pelgrums van Barger Com pascuum,
Ter Apel en M unsterseveld elkaar bij de brug. Zingend en biddend trokken naar
Barger Oosterveld om in de kerk een plechtige Heilige Mis bij te wonen. Na de
processie op het kerkhof nuttigde iedereen zijn meegebrachte boterhammen Orn oen uur was de kruisverering en om twee
uur luiden de klokken voor een plechtig lof. Het begin van een traditie was
gevestigd De bedevaarten werden later
gehouden op ’29 juni, het feest van Petrus en Paulus en op 16 oktober, de feestdag
van Gerardus. Als in de jaren tachtig de belangstelling terugvalt, wordt het
evenement in de oktobermaand geschrapt.

Dr. Geert H. Kocks is een geboren ‘Oostersevelder’ en lid
van een familie. die altijd nauw bij het wel en wee van de katholieke kerk van
Barger Oosterveld betrokken. Hij kon uit een eelheid van informatie enb ronnen
putten om de geschiedenis van ‘Barger oosterterveld rond Sint Gerardus vast te
leggen in een interessant boekje, dat alleen te verkrijgen is in de winkel van
Cor Schulte.

“Klein Tokio” aan de Splitting Barger Oosterveld.

De Heilige Gerardus Majella werd op 23 april 1726 geboren
in Muro Lucano ten oosten van Napels, als zoon van kleermaker Dominicus Majella
en zijn vrouw Benedicta Gallela. Op 17 mei 1749 trad hij in bij de Orde van de
Redemptoristen en werd broeder.

Omstreeks 1870 woonden in Barger Oosterveld en omgeving
een paar katholieken. Ook de geloofsgenoten in de buurt moesten vaak de kerken
van Emmerveen en Munsterseveld bezoeken langs moerassige wegen. Dat kwam hun geloof
niet ten goeder Daarom gingen stemmen op in Barger Compascuum voor de twee.
honderd katholieken een eigen kerk te stichten. In 1902 werd pastoor Weninck
benoemd in Barger Compaseuum en raakte hij bevriend met een andere vereerder
van Gerardus. Vinke van Munsterseveld.
Zij gingen met behulp van de parochianen aan de slag. Zand en stenen werden uit
Nieuw Dordrecht gehaald_ Bij Fuhler, nu café Halfweg, kon men onderweg gratis
een kleine verfrissing krijgen- Voorwaarde was wel dat men met een volle wagen
langskwam.

Dr. Geert Kocks heeft een boekje geschreven ‘uit dank
baarheìd jegens de H. Gerardus’. Hij heeft de moderne mens veel te zeggen,
vooral nu het individualisme in onze samenleving hoogtij viert. Ik ben er van
overtuigd dat het Barger Oosterveld gced zal gaan, zolang het zich om St.
Gerardus schaart. Als men de historie van dit dorp overziet is er duidelijk
sprake van de beschermende hand van St. Gerardus-.Het is mijn wens dat het zo
mag blijven.”