Brief aan de heer Bart Veenstra

secretariaat :

Mr. J. van Lierstraat 27

7813 AE Emmen

Emmen, 19 december 1979

Aan de heer Bart Veenstra Hoofdstraat 48

9514 BG Gasselternijveen

Geachte heer Veenstra,

Toen op 27 oktober in de Muzeval te frnmen de onthulling
plaats vond van de Grada Ed.1ng—Agkes plaquette, werd daarmede een periode van
voorbereiding van bijna 2 jaar afgesloten. Een periode, waarin diverse pergonen
hun medewerking toezegden om dit initiatief van Prof. Dr, H.J.Prakke tot een
goed einde te brengen.

Dit geldt met name voor U alg lid van het “Comité
van Aanbevelingtt . Voor Uw medewerking betuigen Wi d dan ook onze hartelijke
dank.

Als blijvende herinnering ontvangt U hierbij een foto van
de plaquette. Ons inziens een zeer geslaagde beeltenis van. de vrouw die zoveel
heeft gedaan voor het Drents Pi gene in het algemeen en voor onze in het
byzonder.

Hoogachtend,

Namens het bestuur,

J. Houwing, voorzitter

A.Kort, secretaris