Commissie voor de remonstranten in de verstrooiing

Secreteris-penningmeester: Ds F. Kleijn.

Administratie: Geptsestreat 125, Scheveningen.

De Administratie der Comissie van Remonstranten in de
Verstrooiing verzoekt U hierdoor beleefd Uw jaarlijkse bijdrage ‘) over 1948 —
voor zover deze nog niet door U werd voldaan — vóór 25 Juli a.s. over te naken,
bij voorkeur door storting of overschrijving op girorekening no, 175827 t.n.v.
bovengenoemde Commissie.

Na deze datum zal over de nog niet ingekomen bijdrage,
verhoogd met 25 cent inningskosten per postkwitantie worden beschikt,

Betaling vóór 15
Juli zal door de Administratrice echter zeer op prijs worden gesteld en spaart
kosten en tijd,

Scheveningen, 30 Juni 1948.

De Administratie der

Commissie der Remonstranten in de verstrooiing,

‘) Het bedrag van Uw Jaarlijkse bijdrage is fl. 25,–

(rest niet
leesbaar)