Eerste exemplaar officieel uitgereikt J. Poortman schreef interessant boek over geschiedenis van Staphorst M.C. 13-09-1978

Eerste exemplaar officieel uitgereikt J. Poortman schreef interessant boek over geschiedenis van Staphorst M.C. 13-09-1978

Eerste exemplaat officieel uitgereikt
J. poortman schreef interessant boek over geschiedenis van staphorst

STAPHORST — De bekende Meppeler publicist en historicus J. Poortman, die al heel wat werken op zün naam heeft staan, heeft er aan deze lange rü nog één toegevoegd, namelük een boek over de geschiedenis van Staphorst. Het eerste exemplaar van dit unieke boek, dat door veel fraaie zwart-wit foto’s wordt geillustreerd, werd maandagmiddag op e•en bijeenkomst in het gemeenteIUk dienstencentrum aan de Ebbinge Wubbenlaan overhandigd aan oud-burgemeester P. A. Nawijn, voorzitter van de oudheidkundige commissie.
Dat geschiedde door de heer E. Forsten, directeur van Bouma’s Boekhuis, die het boek samen met Wolters-Noordhoff te Groningen heeft uitgegeven. Met ingang van dinsdag zijn er 2200 exemplaren ni omloop gebracht. De prijs van het boek, dat 215 pagina’s omvat bedraagt f 37,50. In verband met de grote belangstelling, die men ervoor verwacht, zit een tweede druk er naar alle waarschijnlijkheid wel in.
Op de bijeenkomst in het dienstencentrum, die onder meer werd bijgewoond door de wethouderg en raadsleden van Staphorst, leden van de oudheidkundige commissie en vertegenwoordigers van de uitgevers, memoreerde de heer Nawijn dat de heer H. Wassebalie in de raadsvergadering van 4 augustus 1960 de gedachte heeft geopperd om zo’n commissie in het leven te roepen. Hij kwam op dit idee naar aanleiding van het feit dat bij het graven van % het Rienkskanaal nabij dé Hilligjesbergen oude gebruiksvoorwerpen werden gevonden, zoals serviesgoed en kruiken. Ook kwamen er een paar molenstenen aan het licht. Op 12 oktober 1960 besloot de gemeenteraad tot het instellen van de commissie, die onder voorzitterschap van de toenmalige wethouder Klomp kwam te staan. Het secreta• riaat kwam in handen van gemeentesecretaris R. Troost. Ze werd op 12 april 1961 geinstalleerd door burgemeester H. v.d. Wal.
Naast het verzamelen van oude voorwerpen stelde de commissie zich ten doel ie komen tot een beschrijving van de geschiedenis van Staphorst, waarvoor uiteraard veel gegevens bijeengebracht moesten worden. Ze was zich er daarbij terdege van bewust, dat zo’n beschrijving niet gemakkelijk en een erg qjdrovende bezigheid is. Op 19 november 1962 werd de heer Poortman gevraagd dit te doen en deze reageerde hierop positief.
Wat de oudheidkundige commissie betreft, deze kwam in 1965 On der voorzitterschap van burgemeester V. d. Wal en vijf jaar later onder leiding van burge meester Nawijn te staan.

MUSEUMBOERDERIJ
Het verzamelen van oudheidkundige gegevens is nog niet afgesloten. De gemeente heeft indertijd de boerderij van de familie Troost aan de Gemeenteweg gekocht met de bedoeling deze in te richten als museum. De middelen om tot restauratie te komen zijn er nog niet, maar er bestaat goede hoop dat deze te zijner tijd beschikbaar zullen komen. De oude voorwerpe n zijn nu op een „geheime”plaats opgeborgen. Als ook dit onderdeel tot een goed einde is gebracht, dan zal de commissie naar andere werkzaamheden uitzien, zo deelde de heer Nawijn mee. De heer „ Forsten zei 12 augustus 1975 de eerste bespreking tussen de auteur en de uitgevers heeft plaats gevonden en dat het dus meer dan drie jaar heeft geduurd voordat de zaak rond was. „In een sombere bui heeft Poortman mij wel eens gevraagd of het boek ooit klaar zou komen en of hij het nog zou beleven”, aldus de heer Forsten. Hij deelde mee dat er meer tijd is gebruikt dan aanvankelijk de bedoeling was, omdat het boek er zo goed mogelijk uit moest zien.

REPRESENTATIÈF
Het moest een representatief beeld geven van de geschiedenis van de gemeente en in dit licht gezien kan men nu eenmaal niet over één nacht ijs gaan”. De heer Forsen deelde nog mee dat de gemeenteraad in januari 1976 heeft besloten een aantal exemplaren te kopen. Hij zei verder dat er in vroegere jaren in een later stadium nog van alles aan de kpij veranderd kon worden door de auteur, maar dat dit tijdprkahtcre teur, maar dat dit tijdperk achter ons ligt. „Is het manuscript eenmaal in handen van de drukker, dan kan er niets meer aan gebeuren, zonder dat het budget wordt overschreden”. „Dat Poortman op zijn leeftijd en met zijn staat van dienst met deze nieuwe ontwikkeling is geconfronteerd, moet hem gefrusteerd hebben,” aldus de heer Forsten. •Hij zei verder dat een auteur vaak de neiging heeft teveel zaken als vanzelfsprekend te beschouwen, eigen stokpaardjes berijdt en voor hem minder interessante zaken terzijde schuift. Dan moet er door de uitgever bijgeschaafd worden, omdat het er om gaat te komen tot een wetenschappelijk verantwoord, evenwichtig van opbouw en voor een geinteres •-:erd, maar niet gespecialiseerd publiek, goed leesbaar zijnd boek.
MEER ILLUSTRATIES
De oorspronkelijke o eliihntez pd De oorspronkelijke opzet hield in dat er sprake was van veel tekst en weinig illustraties, maar later zijn er meer in aangebracht. Het boek is daarvoor ook in omvang toegenomen. „Wie meent dat de auteur bij al deze aspecten buitenspel staat, is abuis. Het uiteindelijk afleveren van een gaaf boek is een teamwork geworden”, aldus de heer Forsten. Na zijn toespraak bood de heer R. Troost een beoket bloemen aan aan mevrouw Nawijn en mevrouw Poortman. De heer Nawijn zei hierna dat de commissie destijds geen betere keus had kunnen doen dan de heer Poortman als historicus met zon goede naam. Hij deelde mee dat de boekhandelaren in Meppel er al om „vechten” het boek in hun etalage te krijgen. De auteur zei tenslotte dat hij geprobeerd heeft. Staphorst zo gunstig mogel(ik naar voren te brengen en dat een van de redenen van het schrijven Van het boek was dat zijn grootmoeder uit
Staphorst afkomstig was. Hij feliciteerde de heer Wassebalie met het achttien jaar geleden genomen initiatief en dankte de oudheidkundige commissie voor haar waardevolIe adviezen. „Ik hoop dat u mij niet al te zwaar zult bekritiseren over het boek”, aldus de schrijver. De heer Nawijn deed nog de suggestie dat een delegatie in Staphorster klederdracht het boek de Koningin op haar verjaardag zou kunnen aanbieden.