Eerste exemplaar voor mevrouw Schilthuis Kleuterbijbel vertaald in 't Drents Mepp. Crt. 23-05-'79

Eerste exemplaar voor mevrouw Schilthuis Kleuterbijbel vertaald in ‘t Drents Mepp. Crt. 23-05-’79

Eerste exemplaat voor mevrouw Schilthuis
Kleuterbijbel vertaald in ’t Drents

ASSEN — „Met deze vertaling van de kinderbijbel in het Drents is een grote wens van mijn man in vervulling gegaan, want terugkomen in Drenthe betekende voor hem thuiskomen in het land van zijn moedertaal. Zijn wens dat deze kinderbijbel in het Hebreeuws vertaald zou worden is al eerder in vervulling gegaan. Gelukkig heeft hij de plannen hiertoe nog beleefd. Dit boek in het Drents heeft echter een speciale betekenis en ik wil dan ook Hans Heyting bedanken voor het vele werk dat hij hiervoor heeft gedaan. Ik ben blij dit eerste Drentse exemplaar aan de commissaris van de Koningin in Drenthe en daarmee aan Drenthe te mogen aanbieden”.
Dit zei mevrouw A. G. de VriesWermeskerken, de weduwe van de Drentse •schrijver Anne de Vries, maandagmiddag in het provinciehuis in Assen toen zij het Kleutervertelboek van de Biebelse geschiedenis overhandigde aan mevrouw mr. A. P. Schilthuis.

„Nou moej ies goed lusteren. Dan zal ik je vertellen, wel alles maakt hef Weel/ wal, woorje eten vandct0Ì1 Icmnp? Die lekkere dikke boterham, diej had hebt? Ja. mamme hef die boterham klaor maakt. Maor stoet en brood hefze kocht van de bakker. Die bakte dat van meel. Dat meel kwam van de mulder. Die had het Ìnaald van koren. Dat koren kreeg e vam de boer. Die had het meijd op zien laand. Maor wel had het koren daor gruien laoten? De Here God. Eu as God dat niet daon had, dan, had de boer gien koren had. Dan had de mulder gien meel had. Dap had de bakker geen stoet en brood bakken kund. En, dan had metrone gien boterham veur je klaor maken kund. Je boterham komp dus eigenlijk van God. Fm al het aander ete.n ok. Daorum zeg wij elke dag eerbiedig: „Here, dank voor deze spijze, amen

Zo begint het Kleutervertelboek van de Biebelse geschiedenis van Anne de Vries, met de verhalen van het „oalde en nije testement”. Fijne, voor de’kinderen goed begrijpelijke verhalen, die in het Drents zijn vertaald door Hans Heyting. Geïllustreerd met tekeningen van Hermine F. Schàfer. „Het is goed het Nederlands en het Drents te beheersen en niet direkt van je spreektaal ‘thuis t – afgesneden te worden als je het huis uitgaat”, zei mevrouw Schilthuis na het ‘in ontvangst nemen van dit vertelboek. Zij vond het belangrijk, dat Drentse kleuters Drents kunnen lezen en noemde deze dertigste vertaling een fraaie sluiting van de cirkel. „Nadat het boek over de hele wereld is gegaan is het nu weer terug in Drenthe”.

ANNE DE VRIES
Alvorens het overhandigd werd aan de commissaris vertelde Gerrit Kuipers, één van de volmachten van de Drentse Schrieverskring die deze bijeenkomst heeft georganiseerd, over het leven van Anne de Vries. „Anne de Vries, die op 22 mei 75 jaar zou zijn geworden is in 1964 plotseling overleden.
Wel was Anne de Vries en wat heffe oetstukt? Het was een Drent, een Drent „oet ièn stuk”zei de heer Kuipers. Hij sloot zich nauw aan bij de levensvisie van de gewone mens. Eenvoudig was zijn taal, net zo eenvoudig als Drenthe, zoals hij het Rende uit zijn jeugd. Anne de Vries zei dan ook „Men schrijft wat men is en niet, wat men wil.”
Anne de Vries is in Kloosterveen bij Assen geboren en werd onderwijzer. In zijn schoolmeesterstijd begon hij met kleine werken te publiceren. Hij kwam in 1936 met „Bartje”in één klap in de publiciteit. Dit was de ommekeer in zijn leven en na dertien jaar gaf hij zich helemaal aan de „schrieverij”. Drie jaar later kwam „Hilde”en weer een jaar later verscheen „Bartje zoekt het geluk”. „Hij heeft in Bartje als het ware een monument opgericht voor Drenthe. Door dit boek heeft hij aandacht gevraagd voor Dren the en die aandacht heeft het gekregen. Meer nog misschien dan Anne de Vries ooit heeft durven hopen en verwachten”, zei Gerrit Kuipers.
Hij was geweldig productief en van zijn hand verschenen meer dan tweehonderd titels. Toen hij overleed was zijn kleuterbiebel in achttien verschillende talen vertaald en in West-Duitsland zijn meer dan een miljoen verkocht. Het werk van de vertellende schrijver Anne de Vries is erg waardevol, het is een erfenis waar wij niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. Zo besloot de heer Kuipers zijn verhaal.

RADIO NOORD
Hans Heyting memoreerde de opdracht, die hij kreeg van de Drentse afdeling van Radio Noord, de verhalen van de kinderbijbel in het Drents te vertalen en te bewerken voor een radioprogramma. Anne de Vries zelf vertelde deze verhalen in het programma „Anne de Vries vertelt oeze buitels de mooiste verhalen van de wereld”.

Toen maandagmiddag in het provinciehuis een band van vijftien jaar geleden werd afgedraaidç waarop de schrijver het verhaal ver telde van „De man die niet Verge-
ven wol”kon iedereen weer genie ten van zijn fijne en heldere manier van vertellen. Door de erven werd gevraagd aan Hans Heyting deze radioteksten in boekvorm te veranderen. „Het was echter niet bruikbaar, omdat er te veel in veranderd moest worden”, aldus Heyting. „Ik heb geprobeerd het in een taal van nu te schrijven, zodat ouders van nu het kunnen voorlezen”. In zijn inleiding schrijft hij dan ook „Er is zoevul verschil in Drents. Verschil in klaank, in vorm en in woorden. Ik heb het boek naoverteld in het Zudenvelds; met invloed van mien Beiler moedertaol. Dank ben ik verschuldigd aan Anne de Vries jr. en Tonny M. van de Veen van de Rono en aan uitgeverij Kok in Kampen die de moed heeft gehad dit boek uit te geven.

„SLIM WIES”
Van Anne de Vries jr. kreeg Karin, een leerling van de Anne de Vriesschool uit Assen een exemplaar aangeboden. „Het boek is voor kinderen geschreven, dus geef ik het aan een kind”. „Onze school is er trots op dit geschenk te mogen’ ontvangen en onzejufzal er uit gaan voorlezen”; zei Karin. De andere exemplaren werden uitgereikt door een andere zoon, Henk.
Namens het Drents Genootschap bedankte voorzitter J. van Noord voor deze kleuterbijbel. Hij zei te hopen, dat dit werk een wezenlijke plaats zal krijgen in alle bibliotheken in Drenthe en dat er veel uit zal worden voorgelezen. „Ik wil nog eens onderstrepen dat de. betekenis,van het Drents, belanw rijk is en wij zijn dan ook „slim wies”met dit boek”.

„Het döt oens gloepens deugd dat wij als Vereniging van Drenthe in den vrômde een exemplaar mogen ontvangen”,. zei Jan Weggemans, voorzitter van deze vereniging. „Want zo wordt het geschonken aan alle Drenten over de hele wereld”. Hitjo D. Schut nam het boekwerk in ontvangst namens de Drentse afdeling van Radio Noord en Gerrit Kuipers namens de Drentse afdeling van Radio Noord en Gerrit Kuipers namens de Drentse Schrieverskring. Als dank voor het ereburgerschap van Assen, dat door het gemeentebestuur aan Anne de Vries is verleend, werd ook een exemplaar overhandigd aan wethouder Hulshof.
Het kleutervertelboek van de Biebelse geschiedenis is uitgegeven door J. H. Kok in Kampen. De prijs zal circa 35 gulden bedragen en op zijn vroegst zal het volgende week in de bandel komen. De directie van Kok verwacht dat er tienduizenden exemplaren van verkocht zullen worden. Zij hebben gedurfd dit uit te geven, omdat de belangstelling voor het Drents toeneemt en het culturele aspect grote waarde heeft.