In Drenthe Cultuur Naamgeving Naarding-Instituut 06-09-1988

In Drenthe Cultuur Naamgeving Naarding-Instituut 06-09-1988

In Drenthe cultuur

Aan:
De media.

Ons kenmerk: III-K15a/9095
Uw kenmerk:Naamgeving
Onderwerp: Naardingen instituur

Assen, 6 september 1988

Geachte redactie ,
Hierbi j zend ik u een persverklaring inzake de naamgeving van het Naarding—lnstituut, het project culturele educa ti e.
Hoogachtend ,

L.S. van Buiten, directeur .

Bijlage 1

het drents genootschap
culturele raad voor drenthe
postbus 174 – 9400 AD assen
bezoekadres: brink 42 – assen
telefoon: 05920-13496
amrobank assen: 439281407/postbank: 811845

PERSVERKLARING
5 september 1988

Op maandag 5 september is het projectbestuur van het Naar— ding—lnstituut bijeen geweest om onder meer over de naam— geving van het instituut een standpunt te bepalen:

Op 22 september 1987 heeft het projectbestuur besloten het project Culturele Educatie Naarding—lnstituut te noernen .
Dr. Jan Naarding was een van de pioniers, die aandacht vroegen voor de Drentse taal en cultuur. Initiator van het Drentse woordenboek, pleitbezorger voor het volks— hogeschoolwerk in Drenthe, pleitbezorger voor samenwer— king en bundeling van krachten, etc. Hij verzorgde on— telbare spreekbeurten in Drenthe over allerlei onder— werpen de Drentse cultuur betreffende .
Voor deze verdiensten is de heer Naarding op verschil — lende manieren geëerd: een koninklijke onderscheiding , de Culturele Prijs van Drenthe, straatnaamvernoemingen, een borstbeeld.
Het projectbestuur was geschokt door perspublicaties in de regionale media in december 1987 over een vermeend oorlogsverleden van Dr. Jan Naarding .
Het projectbestuur heeft na overleg met de dragende or— ganisaties van het project — de PBC, Oeze Volk, Het Drentse Boek, Opbouw Drenthe t Drentse Schrieverskring en Het Drents Genootschap — besloten een wetenschappe— lijk onderzoek te laten instellen naar de gedragingen van Dr. Naarding in de periode 1939-1947.
Er zijn vier mogelijke onderzoeksinstanties benaderd . Dr. P. Th. F.M. Boekholt, verbonden aan de Rijksuniversi— teit te Groningen bleek bereid het onderzoek uit te voeren .
De resultaten van de bevindingen van Dr. Boekholt zijn neergelegd in een openbaar rapport Verslag Dr. J. Naarding 1939-1947 – mei 1988 ISBN 90.6497.019. X.
het drents genootschap culturele raad voor drenthe

2
Op 26 mei 1988 brengt het projectbestuur het standpunt naar buiten dat het rapport van Dr. Boekholt het projectbestuur in overgrote meerderheid geen aanleiding geeft de naam te wijzigen.
Het besluit van het projectbestuur geeft aan een aantal personen en organisaties reden tot afwijzende reacties .
De inhoud van de meeste van deze reacties geeft wel aan dat de opvatting van het projectbestuur gedeeld wordt dat Dr. Jan Naarding geen “foute” Nederlander was .
Een aantal stelt desalniettemin dat men het onjuist vindt om de naam van Dr. Jan Naarding aan streektaal — en streekcultuur—activiteiten in Drenthe te verbinden.

Alles overziende moet het projectbestuur constateren, dat ondanks de open en zorgvuldige werkwi jze rond deze voor allen pijnlijke zaak er blijkbaar aanleiding blijft tot discussie over de naam.
Deze aanhoudende discussies schaden zowel de naarn van Dr. J. Naarding als de activiteiten ten behoeve van het be— langrijke werk voor de regionale cultuur .
Het is daarom dat het projectbestuur in overgrote meerderheid tot de conclusie komt om de naam van Dr. J. Naarding niet langer aan het project culturele educatie — het pro— ject Drentse taal en cultuur — te verbinden .