In Drenthe Cultuur Vergadering 05-01-1988

In Drenthe Cultuur Vergadering 05-01-1988

Aan:
de leden van
het dagelijks
bestuur

Ons kenmerk: I-5/7759
Uw kenmerk:
Onderwerp: vergadering

Assen, 5 januari 1988

Geachte dames en heren,
In de afgelopen weken zijn in de pers over dr. Jan Naar— ding artikelen in de pers verschenen, met name over zijn rol in de tweede wereldoorlog .
Deze artikelen zijn aanleiding geweest om op dinsdag 29 december de voorzitters van de dragende organisaties bij elkaar te roepen en maandag 4 januari is het project— bestuur bijeen geweest.
Er is besloten, dat gezien de publicaties nader onderzoek over de rol van Naarding in de bezettingsperiode gewenst is.
Handhaving van de naam Naarding—lnstituut is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Voorlopig ziet het projectbestuur geen aanleiding de naam te wijzigen.
Om u gedetailleerder te informeren nodig ik u uit, na overleg met de voorzitter, voor een extra db—vergadering op donderdag 14 januari 1988 om 20.00 uur in het kantoor aan de Brink .
Zo mogelijk zullen u nog andere punten worden voorgelegd, onder andere het maandblad Drenthe. Een agenda zal u dan worden toegezonden .
Hoogachtend ,

L.S. van Buiten, directeur.het drents genootschap

Het drents genootschap
culturele raad voor drenthe
postbus 174 – 9400 AD assen
bezoekadres: brink 42 – assen
telefoon: 05920-13496
amrobank assen: 439281407/postbank: 811845