Naarding geeerd op Schrieversnommedag

Naarding geeerd op Schrieversnommedag

NAARDING GEEERD OP SCHRIEVERSNOMMEDAG

Assen – Mevrouw H. Naarding-Schaap heeft zaterdag het eerste exemplaar van het boek „Oet Jan Naardings Hof” ontvangen uit handen van de heer H. Niemeijer van het uitgeersbedrijf Knoop en Niemeijer. Hij deed dat met een toepasselijk woord, waarin hij dr. Jan Naarding eerde als de man die als geen ander zoveel afwist van het Drentse volk en zijn taak.
Het was een van de twee hoogtepunten die de Drentse Schrieverskring ontwikkelde op de Schrieversnommedag, die belegd was in Bellevue te Assen en onder leiding stond van de heer G, Kuipers uit Hardenberg. Het tweede hoogtepunt was de uitreiking van de prijzen ‘van de jeugdprijsvraag voor Drents proza en poëzie, waarvan de eerste prijs werd toegekend aan mej. H. Oosterveld te Bussum.

Betekenis dialect

De heer Kuipers opende deze middag met een korte beschouwing over het werk van Jan Naarding en over de betekenis van het dialect. Hij stelde de vraag welke waarde moet worden toegekend aan het dialect. Als het dialect geen waarde meer zou hebben zou er geen belangstelling meer voor bestaan. Die is er stellig nog wel, hetgeen blijkt uit de animo die er bestaat voor , het maandblad Oeze Volk, voor de Drentse uitzendingen van de RONO en voor de gedichten van Roel Reüntjes. Dat het dialect zijn waarde heeft, blijkt ook uit het feit dat dr. Naar ding er zljn doctorstitel mee behaald heeft. Als het dialect zou verdwijnen zou dat een verarming betekenen van het taalbezit. Dat er ook nog belangstelling bestaat bij de jeugd voor het dialect blijkt voorts nog uit het feit, dat er twaalf inzendingen binnengeko men voor de jeugdprijsvraag, meende de heer Kuipers.

Beste toppies gres

Nadat de heren Roel Reüntjes, Jan Weggemans en Hans Heyting stukken hadden voorgelezen uit de bundel „Oet Jan Naardings Hof”
ging de heer Niemeijer over de uitreiking. Hij zei verder nog dat hij erg blij was dat de illustraties die de kunstschilder Evert Musch heeft gemaakt zo goed passend zijn bij de geest van het werk, dat van nu af in de handel verkrijgbaar is voor de prijs van f 1, 50 hetgeen bepaald niet veel is voor een boek dat een groot aantal gedichten en prozastukjes bevat door Jan naarding geschreven.

In de verantwoording die de samenstellers geven staat het zo:
Wij hebt een kuierpattie maakt deur de bluiende hof van Naar ding zien wark en de mooiste bloempies en de beste toppies gres bij ‘n ka.nner ga,ard”.

Beneden verwachting
De vertegenwoordiger van het Drents Genootschap in de jury voor de jeugdprijsvraag, de heer D. Huizinga uit Assen, maakte bekend, dat de algemene mening van de jury was, dat de kwaliteit van het ingezonden werk beneden verwachting was gebleven. Dat klinkt misschien wat onplezierig, zei hij, maar, men moet zich er wel rekenschap van geven dat het hier gaat om een jeugdprijsvraag Daarom heeft de jury besloten de hoofdprijs van f 150 met f 25,- verminderen. De algemene indruk was dat de poëzie duidelijk beter was dan het proza. Hij zei, dat wel bewezen is dat het mogellijk is in het oude dialect nieuwe gedach ten te verklanken en hoopte nog,veIe malen iets van de jongelui te mogen lezen. De eerste prijs verwierf mej, H. Oosterveld uit Bussum, die geboren is in Wapser• veen en een gedicht inzond getiteld „Depressif Rhythm.” Tweede werd de heer J. Lovers uit Balkbrug, derde de heer G. Enting uit Eext, vierde de heer G. de Leeuw uit Assen. Een troostprijs en eervolle vermelding kreeg de heer A. Everts uit Hoogeveen.

Waardering
De voorzitter van het Drents Genootschap, Culturele Raad van Drenthe, ir. J.G. Oldenbanning te Haren sprak zijn waardering uit voor het initiatieË dat de Drentse Schrieverskring keld. Hij zei te geloven dat het goed is het eigen gezicht in het dialect te bewaren om in het wereldverband verder te kunnen gaan.
De bijeenkomst werd o.m. bigewoond door het lid van Gedeputeerde Staten, de neer J.B. Drenth uit Klazienaveen, De voorzitter van het Drents Ge nootschap, Culturele Raad van Drenthe, ir. J.G. Oldenbanning te Haren sprak zijn waardering uit voor het initiatieË dat de Drentse Schrieverskring keld. Hij zei te geloven dat het goed is het eigen gezicht in het dialect te bewaren om in het wereldverband verder te kunnen gaan.
De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door het lid van Gedeputeerde Staten, de neer J.B. Drenth uit Klazienaveen,