Nieuwste boek G. Kuipers 'Drenthes erfgoed' ten doop gehouden

Nieuwste boek G. Kuipers ‘Drenthes erfgoed’ ten doop gehouden

Nieuwste boek G. Kuipers I Drenthes erfgoed/ ten doop gehouden

(Van een onzer verslaggevers)
In aanwezigheid van ongeveer 50 beldngstellenden, onder wie een groot aantal Drentse Schrievers en vertegenwoordigers van het Drents Provinciaal Bestuur, is zaterdagmiddag in het Paviljoen van het gemeentehuis in Westerork het nieuwste boek van de Drentse Schriever Gerrit Kuipers ten doop gehouden. Kuipers kreeg het eerste exemplaar van zijn eigen boek „Drenthe’s Erfgoed van Picardt tot Hidding” uit handen van directeur Hendriksen van uitgeverij Pet BV.

Op zijn beurt overhandigde Kuipers dit eerste exemplaar aan de Drentse commissaris van de Koningin mr. A. P. Schilthuis, om zo een gebaar van dank te richten aan het Drentse Anjerfonds waarvan Kuipers een forse bijdrage ontving om de uitgave van dit boek te kun. nen realiseren. Mevrouw Schilthuis was in Westerbork aanwezig als de voorzitter van het Drents Anjerfonds:
Tegen de schrijver zei ze onder meer dat hij met dit boek „opnieuw een deel van de Drentse literatuur van het verleden heeft ontsloten voor velen. En dat is in deze tijd een goede zaak, ” aldus me. vrouw Schilthuis.
Kuipers heeft in „Drenthe’s Erfgoed” een vrijwel volledige inventarisatie van het werk van 36 (overleden) Drentse schrijvers en dichters vanaf de zeventiende eeuw neergelegd. Hij is jarenlang bezig geweest om ook tot nu toe niet bekend materiaal over deze schrijvers op te sporen. Van ied&re behandelde schrijver is door Kuipers een kenmerkend oeuvre uitgezocht dat eveneens in zijn boek staat afgedrukt.
Gerrit Kuipers heeft vorige week, zo. als gemeld, uit handen van prins Bernhard de Zilveren Anjer ontvangen voor zijn vele literaire publikaties over het volksleven in Drenthe. Hij is medeoprichter van het blad Oeze Volk en voorzitter van de Drentse Schrievers. kring.
Na de bijeenkomst in het Paviljoen toog het gezelschap naar de woning van de Drentse Schriever Bene Dubbelboer in Westerbork waar twee nieuwe bundels. van de Drentse Schrievers Roel Reyntjes en Bonnie Veendorp ten doop werden gehouden. Van Roel Reyntjes is dit zijn vijfde gedichtenbundel die de titel „Al wat ik zag”heeft meegekregen. Van Bonnie Veendorp is dat de eerste bundel, die „Naober Praoties” heet.
De Drentse gedeputeerde ing. J. Holaan gewerkt zal moeten worden. De streektaal levert tenslotte een bijdrage’ aan de culturele ontwikkeling en heeft lenbeek Brouwer benadrukte hier nog voor mijn gevoel haar defensieve stelling eens dat het Drents Provinciaal Bestuur verlaten en is in het offensief gegaan. de Drentse literatuur ernstig neemt. Dat vind ik een goede zaak,” aldus de „Voor het eerst hebben we in het Drents Bestuursprogramma staan dat er aandacht moet worden en blijven besteed aan de karakteristieke eigenschappen van het Drents eigene. En dat is dus voor ons geen vrijblijvende zaak, maar iets .waar terdege vanuit de Provincie ook heer Hollenbeek Brouwer.