Onbekende schrijver Pieter Struik verrast Drentse Schrieverskring Opbrengst van gedichtenbundel naar Nierstichting D.G.P. 13-11-1989

Onbekende schrijver Pieter Struik verrast Drentse Schrieverskring Opbrengst van gedichtenbundel naar Nierstichting D.G.P. 13-11-1989

CDA: Provincie moet mentaliteitsverandering stimuleren
Staten bezorgd over het milieu

ASSEN — De toestand van het milieu baart alle fracties in de Drentse Staten zorgen. Dat bleek vanmorgen tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 1990 van de Provincie Drenthe. CDA fractievoorzitter J. Stavast vindt het van het grootste belang dat de mentaliteitsverandering door de provincie wordt gestimuleerd. Dat kan volgens Stavast vanuit het provinciaal afvalstoffenplan. Hij pleit voor verruiming van dit fonds met 125.000 gulden voor een milieuvriendelijke landbouw.
Volgens PvdA fractievoorzitter H. Weggemans zijn verbeteringen mogelijk. „Wel vragen ze meer inspanningen dan de laatste jaren zijn verricht”. Hij noemt het van groot belang dat de nieuwe milieuwetten sanctiemogelijkheden bevatten. „Provinciale plannen zullen hierop moeten inspelen”, betoogde Weggemans.

De vervuiler betaalt
Mevrouw J.P. Hansen-van der Linden van de VVD vindt dat het provinciaal milieubeleid via een heffing op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet plaatsvinden. De VVD voelt er niets voor nu al te kiezen voor de bouw van een superoven te Wijster. Dit omdat het een kwetsbare plaats is op het Drentse plateau, die bescherming behoeft. De liberalen zijn voorts van mening om te onderzoeken of het vervoer van afval naar de VAM niet geheel of gedeeltelijk over water kan gebeuren. De VVD dringt met spoed aan op een beheersplan voor de kwaliteit van het water.

Vier ton
De fracties van D66, PPR en GPV pleiten ook voor een schoner milieu in Drenthe. GPV’er J. Lagendijk: „Velen beseffen
nog niet half hoe ernstig de situatie is”. D66 wil tenminste vier ton besteden aan extra inr spanningen voor een beter mi$ lieu. Statenlid M. van Egten-
Kool noemt het afvalstoffenplan tamelijk mager, omdat het vooral verbran ding regelt, maar de hele voorfase van scheiden en dergelijke naar het uitvoeringsprogramma doorverwijst. Zij pleit voor andere afvalverwerkingsmethoden dan die op het ogenblik gangbaar zijn.
Statenlid L. Koops van de PPR vindt dat het college kritiekloos het Nationaal Milieubeleids Plan (NMP) volgt. „Dit plan schiet ernstig tekort op de verwezenlijking van de lange termijndoelstelling”, aldus Koops. Hij vindt dat het tijd wordt dat het NMP in de provinciale commissie moet worden besproken. Koops hekelt de manier waarop Drentse gemeenten hinderwetvergunningen verstrekken. „Deze zijn volstrekt ontoereikend”, liet hij weten.
pe sociaal democraat Weggemans is zeer bezorgd over de toenemende bodemverontreiniging. Voor sanering van de ‘onder•waterbodems is in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken. „Voor de zeer dringende sanering van Kanaal A in Schoonebeek is het zaak nu actief geld te gaan werven in Den Haag”, zei Weggemans.
Hij besprak ook de invoer van zuiveringsslib, ‘dat grote zorgen baart’. In 1991 moet het slib aan nieuwe normen voldoen. „Is het nog mogelijk slib aan te wenden als meststof voor landbouw”, vraagt hij het college van gedeputeerde staten. Om vervolgens te wijzen op de dreigende mestoverschot ten in Zuidwest Drenthe. De PvdA-fractie stelt het college voor met een notitie over een regionaal plan voor milieuzorgsystemen bij het middenen kleinbedrijf in Drenthe te komen.
Reestdal
Weggemans zei voorts dat de problematiek van het Reestdal extra aandacht vereist. Op het stuk van natuurvriendelijke boeren vond hij, dat het college initiatieven moet nemen om ook in Drenthe een project van de grond te krijgen. Statenlid Koops (PPR) wil dat de boeren die willen omschakelen op alternatieve landbouwmethoden een extra premie krijgen.