Rijksmuseum voor Volkskunde Arnhem 07-05-1948

Rijksmuseum voor Volkskunde Arnhem 07-05-1948

RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE
„HET NEDERLANDSCH OPENLUCHTMUSEUM”
Schelmsche weg 89 – ARNHEM

Ref: WS/JH/No. 2469
Betr.: Jubileumfeesten.

ARNHEM, 7 Mei 19148
Gelieve bij beantwoording datum en nummer
van dit schrijven te vermelden.

De Heer Dr. J. Naarding, s.s.t.t.,
Bosstraat 11,
Assen

Door verschillende omstandigheden zullen wij niet in staat zi$n de ,lubileurnplannen In dien omvang uit te voeren als ons had den voorgesteld.
Van min of meer gewestelijke demonstraties, toneelopvoeringen, e.d. moet tot ons leedwezen worden afgezien.
Ik stel er prijs op U hierbij mijn bijzondere dank te betuigen voor de door ü toegezegde medewerking en de verstrekte inlichtingen.

De directeur van
“Het Nederlands Openluchtmuseum”

(Dr.Win.Roukens)

(handgeschreven stukje niet leesbaar)