Studenten

Studenten

STUDENTEN

De circulaire van de Burlet is de laatste poging om U tot capituleren te dwingen.
Van Dam en alle satelieten van de vijand, zien hun aanslag op het Hoger Onderwijs mislukken.
Trap er dus niet in!
Want het gaat hier om een laatste poging een breuk te brengen in ons front, nu door aan het teekenen vóór 10 April garanties te verbinden.
Maar wat kan een garantie van Van Dam beteekenen? Niets! Want de Duitschers zijn de laatsten, die er zich door gebonden achten. Dit leerde U de ervaring.
Laat U niet om de tuin leiden. Het gaat hier niet om Uw privé-belang. Het gaat om de nazificeering van het Hooger Onderwijs. Het gaat om uw ruggegraat. U moogt niet geestelijk en moreel capituleeren.
Neemt, als de professoren zich slap aanstellen, aan de andere Universiteiten een voorbeeld.
De Vrije universiteit, de R.K. Universiteit, de Handels Hoogeschool te Tilburg en de Economische Hoogeschool te Rotterdam worden 10 April gesloten door hun eigen besturen, want deze instellingen weigeren aan hun studenten de loyaliteitsverklaring ter teekening voor te leggen. De hoogleeraren der Stads-Universiteit te Amsterdam gaan tot staking over, omdat zij geen college willen geven alleen maar aan menschen, die geteekend hebben.
Het gaat in deze zaak om het eerste product van Musserts Secretarie van Staat.
Studenten, toont thans Uw toekomst waard.
Maakt deze eersteling van Mussert tot een miskraam!
Het Nederlandsche volk heeft straks kerels en geen slappelingen noodig.
De Minister van Onderwijs, Bolkestein, noemde namens onze wettige Overheid het teekenen “een anti-Nederlansche daad” !
Handelt zoodanig, dat ge U later niet behoeft te schamen – dus TEEKENT NOOIT !!

Der Höhere SS – und Polzieführer
Beim Reichskommissar für die bes. niederl. Gebiete
B.d.S – III C – B. Nr. 2886/43

Den haag, datum postmerk.

Oproep

Vastgesteld werd, dat de student …………………..
M.T. Douwes …………………..
Geen gehoor gaf aan de Beschikking No. 55/43 van 4.5.43 en bij de melding op 6.5.43. niet verscheen.
Daar hij tot op dit oogenblik nog niet in het kamp Ommen aangekomen is, wordt U als uitoefenaar der ouderlijke macht of voogdij gevraagd, welke maatregelen gij genomen hebt ten aanzien van de verplichte melding van Uw zoon en wat U met het oog op stuk IV/4 der Beschikking zult doen.

Der Höhere SS- und Polizeiführer
beim Rechskommissar für die bes. Niedl.Gebiete.
(gez.) Rauter
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei.
F.d.R.N. A.:

SS-Strumbannführer,

Antwoord wordt uiterlijk Vrijdag 14.5.43 ingewacht aan het adres:
An den Befehlershaber der Sicherheitspolizei,
Aussendienststelle Groningen,
Zimmer 18
Scholtenhuis.
GRONINGEN